SPIRITO SANTO VIENI IN NOI

Spirito d’amore vieni in noi.
Spirito consolatore, vieni in noi.
Spirito di preghiera, vieni in noi.
Spirito di adorazione, vieni in noi.
Santo Spirito, vieni in noi.
Santo Spirito, vieni in noi,
vieni in noi.
Spirito di potenza, vieni in noi.
Spirito liberatore, vieni in noi.
Santo Spirito, vieni in noi.
Santo Spirito, vieni in noi,
vieni in noi,
vieni in noi,
vieni in noi,
vieni in noi,
vieni in noi,
vieni su di noi,
vieni Santo Spirito,
vieni in noi.
vieni in noi,
vieni in noi,
vieni in noi,
vieni in noi,
Spirito, Spirito, scendi in noi.
Vieni Santo Spirito, vieni, vieni in noi.

Print Friendly, PDF & Email